Местна инициативна група Стралджа 2016 г., кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.367 – „МИГ – Стралджа 2016г.”, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016 г.“ с няколко крайни срока за кандидатстване.

Допустими дейности са:
1. Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
7. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Начална дата на втори прием на проектни предложения е 30.07.2020 г. с краен срок до 17:30 часа на 30.08.2020 г.

Общият  размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата /Бюджет на приема/ е 90 000,00 лева. Остатъчният размер на безвъзмездната финансова помощ /бюджет за втори прием/ е 18 271,67 лева.

Пълният комплект документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: МИГ Стралджа 2016 г.