Местна инициативна група Стралджа 2016 г., кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подборна проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.346 – „МИГ – Стралджа2016г.”, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“– втори прием от Стратегията заВОМР на „МИГ- Стралджа 2016г.“ с няколко крайни срока за кандидатстванеНаименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустими дейности:

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствениматериални и/или нематериални активи;
2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделскипродукти;
3. Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии иотпадъци;
4. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
5. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните,екологичните и други условия на производство;
6. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
7. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата (бюджет на приема) е 450 000,00 лева. Остатъчният размер на безвъзмездната финансова помощ за втори прием е  272 430,72 лева.

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване.
Начална дата за втори прием на проектни предложения е от 15.06.2020 г. до 17:00 часа на 14.08.2020 г.
Трети прием – (при наличие на остатъчни средства след втори прием) от 25.10.2020 г. до 17:00 на 24.12.2020 г.

Пълният комплект документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: МИГ Стралджа 2016 г.