Местна инициативна група Стралджа 2016г., кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ.
Втори прием по ПРСР 2014-2020 г. Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР —Водено от общностите местно развитие)“. Подмярка 19.2„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Допустими дейности:
Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;
Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Общият бюджет по процедурата е 391 166,00 лв. Крайният срок за представяне на предложения е 09.08.2019 г. до 17.00 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път чрез информационната система ИСУН 2020 на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
Пълните условия по обявата може да намерите на интернет страницата на МИГ.

Източник: МИГ Стралджа 2016г.