СНЦ „МИГ Стралджа – Сливен 2023“ обявява втори прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.727 с няколко крайни срока за кандидатстване по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура “ от СВОМР на територията на „МИГ Стралджа – Сливен 2023” от 05.06.2024 г. до 17:00 часа на 08.07.2024 г.

Допустими кандидати са:
– Община Стралджа;
– ЮЛНЦ със седалище на територията на МИГ.

Допустими дейности:
1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане
на туристически информационни центрове;
2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане
на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и
културно наследство;
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане
на центрове за изкуство и занаяти с туристическа цел;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически
атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо
наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа
инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места
и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).