Управляващият орга на ПРСР 2014 – 2020г. Представляван от Георги Събев – ръководител на Управляващия орган и  Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси 2014 – 2020г.“,представлявана от Анна Николова – зам. главен директор на ГД ЕФМПП, в качеството на ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Сдружение „МИГ Стралджа 2016“ , представлявано от Николай Николов, се увеличава финансирането по:
„Описание на мерките“ от одобрената Стратегия на ВОМР, в част ПРСР 2014 – 2020, във финансов план се променят по Мярка 7.5 и 6.1.

За повече информация в сайта на МИГ Стралджа.

Източчник: МИГ Стралджа