МИГ–Стралджа 2016 кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Допустими дейности по процедурата са:
Дейност 1 „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях“;
Дейност 2 „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“;
Дейност 3 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства“;
Дейност 4 „Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
Дейност 5 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“;
Дейност 6 „Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства“;
Дейност 7 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 800 000,00 лева. Крайният срок за представяне на предложенията е 08.04.2019 г., 17.00 часа.

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвения от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:
– Минимален размер на общите допустими разходи 4 889,50 лева
– Максимален размер на общите допустими разходи 391 166,00 лева

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на СНЦ „МИГ –Стралджа 2016“.