СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата възлизат на 360 000.00 лева и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката по мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Стралджа 2016 г.“.

Проект на документацията може да разгледате на интернет страницата на „МИГ – Стралджа 2016 г.“. Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 13.11.2018 г. (включително) на електронна поща mig-straldzha_2016g@abv.bg.