Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54, кани желаещите да представят проектни предложения по Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ от стратегията за ВОМР по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Допустими дейности по процедурата:
1.Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):
-привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;
-допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;
-взаимодействие с родители;
-допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);
-подобряване на материално-битовите условия в образователните институции,
включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;
-осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;
-други дейности, включени в общинскитепрограмисъс сходенхарактер
2.Насърчаванеобщуванетоисъвместнитеизявимеждудецаотмаргинализираниинемаргинализиранигрупи,обучаващисевразличниобразователниинституции натериториятананаселенотомясточрездопълнителниобразователниуслуги (вкл.през летните месеци).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 287 000лв.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.10.2019г. до 17:00 часа.
Пълна информация може да намерите на интернет страницата на МИГ.

Източник: Миг Стамболово – Кърджали 54