Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения NoBG 06DNP001-19.214.

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на местната инициативна група чрез:
– преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
– насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
– опазване на компонентите на околната среда;
– спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
– насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани

Допустими дейности по процедурата са:
1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
3. Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;
4. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
5. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
6. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
7. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 704 100 лв.
Настоящата процедура за подбор на проекти е с два крайни срока за прием.
– Първи прием от 26.08.2019г. – краен срок 03.10.2019г. до 17:00 часа.
– Втори прием от 06.04.2020г. – краен срок 06.07.2020г. до 17:00 часа.
Условията за кандидатстване, както и пакетът документи за кандидатстване по настоящата процедура са публикувани на следните интернет адреси:
eumis2020.government.bg и www.lagsk.eu/main.php  

Източник: Миг Стамболово – Кърджали 54