Местна инициативна група Стамболово Кърджали 54 кани желаещите да представят
проектни предложения по
подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“.

Чрез подмярката се подпомагат инвестициите за стартиране или развитие на неземеделски дейности в селските райони, сред които:
1) Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на
туристически услуги) Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване. (Туристическите дейности са определени в чл.3 ал.1 и ал.2, §1,т. 90 от допълнителните разпоредби на Закона за туризма.)

2) Местно занаятчийство (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности);

3) Преработка и маркетинг на земеделски продукти
и крайният продукт не е включен в
Анекс
I. Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;
4) Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, (например:
грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и
одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);

5) Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на
енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Допустими кандидати по мярката са регистрирани земеделски стопани със стопанства с икономически размер, измерен в стандартен производствен обем от 2 000 до 7 999 евро. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката е 256 500 лв. Крайният срок за кандидатстване е 27.10.2022 г., 17:00 часа..