“Местна инициативна група Стамболово Кърджали 54” удължи срока за прием по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от стратегията за ВОМР на „МИГ СтамболовоКърджали 54“, като обявява процедура на подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.216.

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ има
за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранителнопреработвателната промишленост чрез: подобро използване на факторите за производство; въвеждане на
нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); подобряване
опазването на околната среда.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани
производствени сектори, свързани с преработката/ маркетинга на селскостопански
продукти:

1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

2. месо и месни продукти;

3. плодове и зеленчуци, включително гъби;

4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или
маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство,
преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка
и/или маркетинг на маслиново масло;

7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с
изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи
изделия, захар и сладкарски изделия;

8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);

9. гроздова мъст, вино и оцет.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти.

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на
предприятието чрез:

внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на
използването им, и/или

внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци,
и/или

подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата след втори прием
е 96 655,40 лв.
Крайният срок за кандидатстване е 04.07.2023 г., 17:00 часа.