“Местна инициативна група Стамболово Кърджали 54” кани желаещите да представят
проектни предложения по подмярка 7
.5. „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура, от стратегията за ВОМР на „МИГ СтамболовоКърджали 54“.

Мярката има за цел оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ,
посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване.
Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създаването и обновяването на туристическа инфраструктура. Мярката ще финансира изграждане, реконструкция или ремонт на малка по мащаби инфраструктура за отдих нa територията. Чрез реализирането
на мярката ще се създадат условия за развитие на туризма на територията на МИГ.

Допустими кандидати са:
Община Стамболово и
Община Кърджали;
Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ.

Допустими дейности са:
Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане
на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и
културно наследство;

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане
на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически
атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо
наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа
инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места
и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура 195 560 лв. Настоящата процедура е с първи краен срок 10.08.2022 г., 17:00 часа.