Местна инициативна група Стамболово Кърджали 54 кани желаещите да представят
проектни предложения по процедура
BG 06DNP00119.215 на МИГ Стамболово Кърджали 54 подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ Стамболово Кърджали 54“.

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на целите на Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Стамболово Кърджали 54. Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 20142020 е в обхвата на основна цел 1. Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост, Приоритет 1. Развитие на устойчиво земеделие (растениевъдство и животновъдство) и преработка, който адресира следните проблеми и нужди, съпътстващи земеделието и преработката на земеделска продукция на територията:
преструктуриране на стопанствата към култури, отговарящи в поголяма степен на
местния агроекологичен потенциал плодове, зеленчуци, етерично маслени и
лекарствени билки, млечно животновъдство;

закупуване на нова техника и технологии за модернизация на земеделските
стопанства;

повишаване на доходите в земеделието;

преминаване на част от стопанствата от натурален към полупазарен и пазарен тип
.

Подмярка 4.1.2 има за цел повишаване на жизнеспособността и стабилността на малките стопанства на територията на МИГ, чрез:
1. преструктуриране и развитие на наличните
материални мощности в стопанствата;
2. насърчаване въвеждането на нови технологии в
производството и модернизация на физическия капитал.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 181 484,60 лв.
Минималният размер на допустимите разходи
за един проект е 2 444,75 лв., максималният е 48 895 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.04.2022 г., 17:00 часа.

Източник: МИГ Стамболово Кърджали