„МИГ СРЕДЕЦ“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“  – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“, мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“ (втори прием) от СВОМР, Оперативна програма  Развитие на човешките ресурси.

Цел на процедурата е подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. Ще се подкрепят съвместни и координирани мерки за превенция и предотвратяване на причините, които пораждат бедност и социално изключване.

Допустими за финансиране дейности:
– Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване) и за хора с увреждания;
– Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск;
– Местни социални дейности за социално включване.

Коментари, предложения и възражения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени в срок до 22.05.2019 г.  вкл. на електронен адрес: lider_sredets@abv.bg.