Местна инициативна група Средец, обявява процедура чрез подбор на проектни предложения No BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец – подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за кандидатстване от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Допустими дейности са:
– Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
– Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
– Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
– Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
– Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Конкретната процедура е с общ публичен принос 50 000,00 лв.
Първият  краен срок за подаване на проектните предложения е 27.04.2020 г. до 17:00 часа. При установяване на неусвоен финансов ресурс по мярката след осъществяването на първия прием, ще бъде обявен втори прием по настоящата процедура с начален срок 20.07.2019 г. и вторият краен срок е 21.09.2020 г. до 17:00 часа.

Пълният пакет документи за кандидатстване може да намерите публикуван на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: Миг Средец