СНЦ „МИГ Средец“ обяви процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.178 „МИГ Средец – Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“.

Настоящата процедура е с общ публичен принос 195 000.00 лв. Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 26.03.2019 г., 17.00 ч. Втори прием ще бъдат обявен при условие, че е наличен финансов ресурс по мярката след първия краен срок  за прием. Той ще бъде с начален срок 06.08.2019 г. и краен срок 17.09.2019 г., 17.00 ч.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 7 500 лева, а максималният размер е 97 500 лева. Максималният  интензитет на финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансиране  разходи по проекта.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет страницата на МИГ Средец. Информация и консултации по процедурата може да се получи всеки работен  ден от 10.00 – 12.00 часа и от 14.00 – 17.00 часа в офиса на сдружението в гр. Средец, ул. „Лиляна Димитрова“ 1, ет. 2.