Сдружение МИГ Сливница – Драгоман обявява прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

  • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
  • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 410 484.39 лв.  Крайният срок за представяне на предложения е 01.08.2023 г. до 17:00 часа.