СНЦ „МИГ Сливница – Драгоман“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.692 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очакваните резултати са:

  • Подобряване на достъпа на населените места от територията на МИГ до Републиканската пътна мрежа;
  • Подобряване на свързаността между населените места на територията на МИГ и между тях и Републиканската пътна мрежа от по-висок клас, с цел минимизиране на трайната миграция за получаване на по-добър достъп до публични услуги и работни места;
  • Подобряване на условията за живот на територията на МИГ.

Допустими кандидати са:

  • Общини Сливница и Драгоман; за всички допустими дейности по мярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е. ж. на територията на МИГ;
  • Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, които имат седалище и адрес на управление на територията на МИГ и осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ; Читалища от територията на МИГ за дейности свързани с културния живот.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 430 691.04 лв. Крайният срок за кандидатстване е 16.12.2022 г.