Сдружение МИГ Сливница – Драгоман обявява прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности. 

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 331 457.72 лв.
  Крайният срок за представяне на предложения е 09.09.2019г. до 17:00 часа.
  Подробна информация и документи за кандидатсване може да намерите на интернет страницата на МИГ.

  Източник: МИГ Сливница – Драгоман