Сдружение МИГ Сливница – Драгоман обявява прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Сливница – Драгоман по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общият бюджет по процедурата е 270 000.00 лв. Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект е 10 000 лв., а максималния размер е 270 000 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.00 ч. на 10.12.2018 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ Сливница – Драгоман.