Народно читалище „Просвета-1870“ приключи успешно проект с финансиране от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград Ареал. Проектът е реализиран по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. Изпълнението на проектно предложение ”Читалището-врата към културното наследство” стартира през месец септември 2020 г. и приключи през месец ноември 2021 г.

В рамките на проекта е ремонтирана съществуваща зала в сградата на НЧ „Просвета-1870“. Извършени са строително-ремонтни дейности като е пресъздаден битовия стил на региона. Монтирано е оборудване и е доставено обзавеждане. Обособен е кухненски кът, в който се приготвят характерни местни ястия.

След осъществяване на дейностите по проекта залата се превърната в място за представяне на нематериалното културно наследство – обичаи, традиции и ястия. Постигната е и основната цел на проекта – надградени са условията за развитие на устойчив туризъм в община Свиленград чрез разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура и атракции за посетителите.

Общият размер на верифицираните разходи по проекта са 65 977,90 лв. при 100% безвъзмездна финансова помощ.

Проектът ”Читалището – врата към културното наследство” е финансиран по първи прием на процедурата BG06RDNP001-19.286, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Свиленград Ареал“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. По тази процедура са проведени два приема, по които са подадени общо три проектни предложения. Проектът на НЧ „Просвета-1870“ е първият приключил и отчетен. Другите проектни предложения са на община Свиленград, единият е за ремонт на съществуваща сграда в с. Мезек с цел обособяването й в посетителски център, а другия за подобряване и създаване на центрове за изкуство в три населени места на общината – с. Щит, с. Сладун и с. Младиново.

Източник: МИГ Свиленград Ареал