Местна инициативна група Свиленград Ареал с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-058 МИГ Свиленград Ареал – подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“.

Допустими са само проекти, които се осъществяват на територията на МИГ Свиленград Ареал и водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

  • внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
  • внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
  • намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
  • постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
  • подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
  • опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
  • подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
  • подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
  • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
  • подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез пре-работка на първични земеделски биологични продукти.

Размера на БФП по първи прием е 300 000 лв. по втори прием – остатъчни средства след първи прием.
Първият краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е до 17:00 часа на 11 Август  2020 г.
Вторият краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е до 16:30 часа на 01 Март 2021 г.

Пълният пакет с документи може да намерите качен на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

 

Източник: МИГ Свиленград Ареал