Местна инициативна група Свиленград Ареал подписа два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Контрактите са сключени с „ МИГ-94“ ЕООД и „ МК ФИНАНС ГРУП“ ЕООД.

Чрез реализирането на договорите ще се постигне подпомагане на безработни млади хора със средно и висше образование до 29-годишна възраст вкл., които не участват в заетост, образование или обучение за намиране на работа, адаптация и повишаване на конкурентоспособността им за трайно включване в пазара на труда.

Одобрените проекти са на стойност 95 909,02 лв. и се финансират от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по процедура BG05M9OP001-1-052Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал.

По процедурата са подадени и одобрени за финансиране 4 проектни предложения. През месец декември предстои сключване на още 2 договора.

Източник: Свиленград Ареал