На 22 юни 2020 г. в залата на ДЦВХ „Дълголетие“ в гр. Свиленград се проведе обучение за изпълнение на сключени договори финансирани чрез Стратегията за местно развитие на МИГ Свиленград Ареал по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж.

На обучението присъстваха членовете на екипите за управление на проектите. Бяха разгледани общите положения, свързани с изпълнението на проекта, промени и изменения в договорите, кореспонденция с управляващия орган на ОП НОИР. Беше засегната и темата за избор на изпълнители – нормативна уредба, процедури, конфликт на интереси, като беше направена практическа демонстрация в ИСУН. Беше демонстрирано техническото и финансово отчитане на проектните дейности. Специално внимание се обърна на въпросите касаещи искане за плащане в ИСУН – авансово, междинно и окончателно, верификация на разходи, нередности и финансови корекции. Важна част от програмата на обучението бяха и темите свързани със структуриране на цялостната документация в проектно досие и дейностите по визуализация и публичност. Бяха представени и често допускани грешки при изпълнението на проекти. В хода на събитието участниците проведоха дискусия помежду си.


Източник: МИГ Свиленград Ареал