През първия месец на 2023 година са подписани 7 договора по мерки от ПРСР между Държавен фонд „Земеделие“, МИГ Свиленград Ареал и бенефициенти от територията.

Договорираните проекти са по мярка 4.1 и мярка 6.4.

По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР са сключени 2 договора:
– Договор с фирма „Буглата“ ООД за изпълнение на проект „Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми“.  Проектът предвижда закупуване на вибрационно устройство за събиране на бадеми/тип чадър/ и е на стойност  97 700 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е 50%.

– Договор със ЗП Мария Минкова за изпълнение на проект „Технологична модернизация на стопанството чрез закупуване на трактор“ на стойност 93 599,11 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е 60%.

Към момента е обявен трети прием по мярката и тя е отворена за кандидатстване.

По Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности по ПРСР са сключени 5 договора:
– Договор с Д-р Айлин Али за изпълнение на проект за закупуване на оборудване и обзавеждане на нов зъболекарски кабинет на стойност 51 680 лева;
– Договор с „Зорница 09“ ЕООД за изпълнение на проект за ремонт на кино „Тракия“ град Свиленград на стойност 83 416,79 лева;
– Договор с фирма „Екс Секюрити“ ЕООД за изпълнение на проект  за закупуване на специализиранo оборудване за охранителна дейност, обзавеждане и оборудване на работно помещение и закупуване на униформено работно облекло на стойност 168 732,12 лева;
– Договор с фирма „Ауто Папи“ ЕООД за изпълнение на проект за повишаване на конкурентноспособността чрез изграждане на нов автосервиз и закупуване на иновативно оборудване за автоуслуги на стойност  291 740,63 лева;
– Договор с фирма „Сигма профекс“ ЕООД за стартиране на иновация в счетоводното обслужване на стойност 41 496,63 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по мярка 6.4 е 75%. На 10 февруари 2023 г. ще бъде обявен нов прием по мярка 6.4.

До момента по Програмата за развитие на селските райони в МИГ Свиленград Ареал са подадени 41 броя заявления за подпомагане по мерките от стратегията. От тях 3 проекта са оттеглени, а 2 са прекратени по искане на кандидатите. Сключени са 32 договора на обща стойност 3 545 205,77 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е  2 722 977,72 лева. В процес на оценка и договориране са 4 проектни предложения.