СНЦ „МИГ Свиленград – Тополовград“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.822 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

За подпомагане могат да кандидатстват:

 • Община Свиленград;
 • Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

Допустими са дейности, които се осъществяват на територията на МИГ „Свиленград Ареал“, а именно:

 1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
 2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища исъоръженията и принадлежностите към тях;
 3. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерациис под 2000 е.ж. в селските райони;
 4. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайнозадоволяване на обществените потребности от общинско значение;
 5. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура запредоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни,включително транспортни средства;
 6. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с целподобряване на тяхната енергийна ефективност;
 7. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти,свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалнатапланировка и подобряване на прилежащите пространства;
 8. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местнозначение в селските райони.

Първият краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 17:00 часа на 02.06.2024 г. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 85 218,87 лв.