„МИГ Свиленград Ареал“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M9OP001-2.043 „МИГ Свиленград-Ареал-Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

-Социално-икономическата интеграция на най-маргинализираните групи от населението чрез подобряване достъпа до заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги и създаване на условия за преодоляване на негативни стереотипи;

-Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Направление „Подобряване достъпа до заетост“:
  2. Направление „Подобряване достъпа до образование“:
  3. Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“:
  4. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“:

Проектите трябва задължително да прилагат интегриран подход към нуждите на целевите групи. Това се изразява в съчетание на минимум две от горните направления дейности, като задължителен характер ще имат дейностите от направление 3.

Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана: 645 414 лв.

Предложения и коментари по проекта на документацията могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 21.05.2019 г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg