Местна инициативна група Свиленград–Ареал, обявява обществено обсъждане на Проект на Условия за кандидатстване и приложения към тях по Процедура № BG06RDNP001-137 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Допустими са само проекти, които се осъществяват на територията на МИГ Свиленград Ареал и водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

– Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на налични-те производствени материални и/или нематериални активи;
– Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
– Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;
– Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
– Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
– Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
– Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Размер на БФП по първи прием – 550 000 лв.
Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.
Първи краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е  08 юни 2020 г. до 17:00 часа. Втори краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 31 март 2021 г. – 17:00 часа.

Пълният пакет документи може да намерите на интернет страницата на МИГ.

Източник: МИГ Свиленград–Ареал