Екипът на МИГ Свиленград Ареал информира всички заинтересовани, че са нанесени промени в следните документи, част от пакета с документи за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.137  Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ От Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Свиленград Ареал“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. а именно:

Документи за информация по подмярка

4.1 Въпроси-Отговори_12.03.2020

4.1. Условия за кандидатстване

Актуализираните документи са налични на интернет страницата на МИГ Свиленград Ареал – Раздел „Отворени покани/процедури“.

Източник: МИГ Свиленград Ареал