Сдружение „Местна инициативна група „Свиленград ареал” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.110: МИГ „Свиленград ареал“, „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ „Свиленград ареал“.

Основна цел на процедурата е устойчив растеж на цялата територия на МИГ Свиленград Ареал чрез подобряване конкурентността на селското стопанство и на малките и средни предприятия, повишаване на ефективността на местната икономика, увеличаване на заетостта и подобряване условията за живот, съхраняване на културния потенциал и подобряване на околната среда.

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове дейности:

  1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;
  2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет;
  3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги.

Бюджета по процедурата е в размер на 1 159 609,90 лв. Минималната стойност на едно проектно предложение е 97 791,50 лв., а максималната 391 166 лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект по настоящата процедура е 88 012,35 лв., а максималния 352 049,40 лв. Максималният интензитет  на  безвъзмездната финансова помощ е до 90% от общата стойност на допустимите разходи по проекта. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.00 часа на 07 март 2022 г.

Източник: МИГ Свиленград ареал