МИГ „Свиленград-Ареал“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

За подпомагане могат да кандидатстват земеделски производители /физически и юридически лица/:

  1. Земеделски стопани
  2. Признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 -2020 г.;

Допустими са само проекти, които се осъществяват на територията на МИГ Свиленград Ареал и водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

  1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на налични-те производствени материални и/или нематериални активи;
  2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
  3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;
  4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
  5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
  6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
  7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.00 часа на 28 февруари 2023 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 135 301,05 лева.