Местна инициативна група Свиленград-Ареал, кани желаещите да представят проектни предложения от стратегията за ВОМР, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG 05М2ОP001-3.006 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“.
Целта на процедурата е да съдейства за специфичната цел на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) по ИП 9.ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“.

Допустими преки дейности по конкретната процедура:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи);
2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование;
3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата: допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;
4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 704 098,80 лв.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.10.2019г. до 16:30 часа.
Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на МИГ Свиленград-Ареал.

Източник: МИГ Свиленград-Ареал