Местна инициативна група Сандански с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.389 по мярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от СВОМР на МИГ.

Допустими са дейности, които се осъществяват на територията на МИГ
Сандански, а именно:

1. Създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура
– лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;
2. Изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на
летищни съоръжения за търговски цели;
3. Изграждане/ подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
4. Закупуване на комуникационно оборудване и средтва за наблюдение на
горски пожари, вредители и болести;
5. Изграждане и подобряване на горски пътища;
6. Предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и
болести.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ e 78 233,20 лв.
Начало на приема от 08.04.2020 г. до 16:30 часа на 16.09.2020 г.

Подробна информация и документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ