На основание  Решение № 323/08.04.2021 г. към Протокол № 179/08.04.2021 г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, чл. 46а, ал. 4, във връзка с чл. 62, т. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ от ПРСР 2014-2020 г. и в изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, МИГ Сандански обявява прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.519 МИГ Сандански – подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Допустими кандидати
За подпомагане могат да кандидатстват:

Община Сандански;

Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона
за юридическите лица с нестопанска цел.

Допустими дейности

Допустими са дейности, които се осъществяват на територията на МИГ
Сандански, а именно:

изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на туристически информационни центрове;

изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на
местното природно и културно наследство;
изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за
туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно
и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или
образователна цел;

изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за
туристическа инфраструктура /информационни табели и пътепоказатели
за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи
и туристически пътеки/.

Бюджет на приема :
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез
подбор на проектни предложения за приема е в размер на 391 166,00 лв.
(триста деведесет и една хиляди сто шейсет и шест лева).

Период за прием и място за подаване на проекти:

Начало:
18.05.2021г.
Краен срок: 16:30ч. на 26
.10.2021г.
Всяко проектно предложение, подадено след крайния срок, ще бъде
отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

Проектите могат да бъдат подадени единствено чрез Информационната
система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН
2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg ;
на интерент страницата на МИГ Сандански www.migsandanski.eu ;
в офиса на СНЦ „Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански“ гр. Сандански, бул. „Свобода“ No 20, ет. 1.

Източник: МИГ Сандански