Местна инициативна група Самоков, публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-1.084 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“, финансирана по ОПРЧР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие.

Проектът на условията за кандидатстване, условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 20.08.2019 г. до 27.08.2019г. (включително).

Срока за изпращане на писмени предложения е 27.08.2019г. до 23:59 часа (включително). Можете да изпращате писмени предложения по проекта на документация на e-mail: mig_samokov@abv.bg и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ