СНЦ „МИГ-Раковски“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява удължен четвърти прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.629 по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за ВОМР на МИГ. Крайният срок за подаване на проектни предложения става 18.06.2024 г., 17:30 часа.

За подпомагане могат да кандидатстват:
– Община Раковски за всички допустими дейности;

– Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната
инфраструктура и културния живот, включително МИГРаковски;

– Читалища за дейности свързани с културния живот.

Подкрепа се предоставя за следните допустими за подпомагане дейности:
а) Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
б) Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
в) Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
г) Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
д) Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
е) Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот (без интервенции, свързани с движимо материално културно наследство), вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
ж) Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Разполагаемият бюджет по четвърти прием на мярката е в размер на 100 544,13 лв.