Местна инициативна група Раковски, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001–2.089 „МИГ Раковски-МП02/ИП3 Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР, инвестиционен приоритет 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1: Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване.

Проектът ще се изпълняват на територията на МИГ Раковски.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Осигуряване на достъп до иновативни междусекторни услуги на възрастни в риск според специфичните им потребности, чрез създаване на нов център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция в общността. Центърът следва да осигурява подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на потребители от уязвими групи-възрастни в риск, хора с увреждания и над 65г. в невъзможност за самообслужване, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване;
  2. Подобряване достъпа до здравеопазване, промоция на здравето и социално включване;
  3. Обучение, предоставяне на психологическа подкрепа и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги.

Общият бюджет по тази покана е в размер на 510 480,01 лв.
Крайният срок за представяне на проектни предложения е 31.03.2020 г. до 17:30 часа.
Пълният комплект Условия за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: Миг Раковски