Сдружение местна инициативна група Раковски, обявява процедура чрез подбор на проекти предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Допустими дейности:
– Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
– Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
– Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
– Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
– Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
– Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
– Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
– Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
– Инвестиции за производство на енергия от ВЕИ за нуждите на земеделските стопанства.

Общият бюджет за изпълнение на мярката е 404 088 лв.
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 02.09.2019г. до 15:30 часа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ, както и на страницата на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg

Източник: Миг Раковски