Местна инициативна група Разлог с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.443 по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“ от стратегията за ВОМР на МИГ.

Основната цел на мярката е да бъдат подпомогнати кандидати, чиито проекти допринасят максимално за съхраняването и развитието на селското природно и културно наследство и за укрепване на селските общности като уникален социален, природен и културен актив в населените места от територията на община Разлог.
Мярката е насочена към постигане на следните конкретни цели:
– Да се подкрепи развитието и популяризирането на териториалната идентичност на основата на природните ресурси, културното наследство и териториалната селска идентичност (обичаи, традиции и фолклор);
– Да се насърчи създаването на партньорства между местни организации за изпълнение на съвместни проекти, включващи дейности в областта на опазването и възстановяване на селското природно и културно наследство и интегрирането им с развитието на туризма и повишаване привлекателността на района като туристическа дестинация за различни видове алтернативен туризъм – екологичен, планински, селски, културен, фолклорен, фестивален и др.

Допустими дейности:

 • Изготвяне на проучвания и планове за опазване, реставрация, рехабилитация, защита и управление на места с природна, културна, археологическа и архитектурна стойности.
 • Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и устойчивото развитие;
 • Инвестиции, свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното наследство и с обекти от особено значение за местната общност, свързани със селския фолклор и обичаи, или част от селския пейзаж;
 • Дейности за опазване, възстановяване и насърчаване на териториалната идентичност и местните продукти;
 • Разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за тяхното прилагане;
 • Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията;
 • Инвестиции в нематериално културно наследство: изследване, документиране и съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство, в т.ч. местния фолклор; опазване на природни пространства и мемориални места; популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на културното наследство;
 • Дейности, свързани с промотиране и популяризиране на проектите.

  Разполагаемият бюджет за проектни предложения по мярката от СВОМР е
  269 812,44 лева.

  Крайният срок е до 17:00 часа на 31.03.2021 година.

  Подробна информация и документи за кандидатстване, може да намерите на следните адреси:

 • В ИСУН2020 на уеб адрес – https://eumis2020.government.bg
 • На електронната страница на МИГ-Разлог на уеб адрес – www.mig-razlog.org
 • В офиса на МИГ, на адрес: гр. Разлог, ул. „Шейново“ №13, ет.2, офис 2-4.

Източник: НСМ