СНЦ „МИГ-Разлог“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.741 по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на основната цел на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГРазлог“: Повишаване качеството на живот чрез надграждане, разнообразяване и баланс на социално икономическите дейности на територията на община Разлог. Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ е в обхвата на: Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на местното предприемачество; Специфична цел 1. Насърчаване производството и преработката на местни селскостопански продукти.

Конкретни цели на мярката:
Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията чрез:

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. насърчаване въвеждането на иновативни технологии в стопанството, модернизация на физическия капитал и повишаване на енергийната ефективност;

3. опазване на компонентите на околната среда;

4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в
земеделските стопанства, ориентиране към биологично производство;

5. насърчаване на сътрудничеството и кооперирането между земеделските стопани.

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството.

Финансова помощ се предоставя целево на:
Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или
няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;

Признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

Крайният срок за кандидатстване е 08.07.2023 година, 17:00 часа. Разполагаемият бюджет за проектни предложения по мярката е 173 985,07 лв.