Местна инициативна група Радомир–Земен с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.458 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ.

Цели на процедурата:

 • Модернизиране технологичната база и внедряване на иновации в специфични за територията предприятия от хранително-вкусовата промишленост.
 • Създаване на възможности за добавяне на стойност към земеделската продукция.
  Мярката допринася за постигане на Специфична цел 1.3. от СВОМР: Подкрепа за развитие на ефективно и конкурентноспособно селско стопанство и преработка на земеделски продукти.

  Допустими дейности са:

 • внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването
 • внедряване на нови продукти, процеси и технологии
 • намаляване на себестойността на произвежданата продукция
 • постигане на съответствие с ново въведени стандарти на ЕС
 • подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини
 • опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и oтпадъци
 • подобряване на енергийната ефективност в предприятията
 • подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост
 • подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е
  195 580,00 лева.

  Първи прием- начален срок: 08.10.2020 г.
  Краен срок: 11.12.2020 г. 17:00 часа.
  Втори прием – (при наличие на остатъчни средства след първи прием)
  начален срок: 01.04.2021 г.
  Краен срок: 21.05.2021 г. 17:00 часа.

  Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020

  Източник: НСМ