Местна инициативна група Радомир- Земен, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“от стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-1.078.

Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и на иновативни, по-продуктивни и по-екологосъобразни начини за организация на труда и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. „Предоставяне на обучения на работното място относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване“;
2. „Подкрепа за практики за насърчаване професионалната и географската мобилност на заети лица -осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца“;
3. „Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми назаетост“;
4. „Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване на професионалния,семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители“;
5. „Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопаснии здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат“;
6. „Подкрепа за практики, насочени към стимулиране на защитата на трудовите, осигурителните и социалните права на работниците и служителите, равнопоставеността и равното третиране на работното място и развитие на корпоративната социална отговорност“;
7. „Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачис оглед подобряване на техните управленски и предприемачески умения“.

Общият бюджет на процедурата е 391 160,00 лв.
Крайният срок за представяне на предложенията е 25.10.2019г. до 17:00 часа.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg  и интернет страницата на МИГ.

Източник: МИГ Радомир- Земен