СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“.

Целта на настоящата процедура е насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на хората с увреждания и хората над 65 г. в невъзможност за самообслужванеот територията на МИГ-Радомир-Земен, като по този начин ще допринесе за постигане на Специфична цел 2.2. „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ от Стратегическа цел 2-„Развитие на човешките ресурси: Повишаване на икономическата активност на населението и осигуряване на качествена заетост и социално включване“на СВОМР.

При разработване на стратегията е изготвен анализ на потенциала на развитие на територията и са проучени нуждите на местната общност. Направено е проучване на социалното включване и развитие на общността, като са идентифицирани следните основни проблеми:
• Застаряване на населението и обезлюдяването на малките населени места, коетопоражда комплексни негативни тенденции;
• Идентифицираните в анализа уязвими групи на самотните възрастни хора над 65 години и хората с увреждания, които живеят на територията на МИГ-Радомир-Земен се сблъскват средица проблеми и имат потребности, свързани със здравословни проблеми, невъзможност да организират самостоятелно бита си и ежедневните си дейности, както и липса на социални контакти.
• Особено уязвими са самотните възрастни хора над 65 години и хората с увреждания, самотно живеещи в отдалечените населени места, без достъп до повечето от предлаганите в общинските центрове социални и здравни услуги, и лишени от социални контакти и пълноценен живот.

Предвид демографската ситуация и ясно изразената тенденция на застаряване на населението на територията, и обезлюдяването на селата, потребностите от специално насочени индивидуални услуги за възрастните хора и хората с увреждания от малките населени места са ясно изразени. Реализацията на настоящата процедура ще допринесе за преодоляване на тези негативни тенденции, чрез създаване на допълнителни възможности за предоставяне на интегрирани и комплекси социални и здравни услуги, които да подобрят живота на хората с увреждания и възрастното население на територията на МИГ-Радомир-Земен.

В срок до 22.05.2019 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig.radomir@gmail.com или на адрес: п. к. 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3.