СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.507 по мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е съхранение на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ РадомирЗемен. Ще се подкрепят дейности, свързани с културната идентичност и традиции на територията на МИГРадомирЗемен. Очакваните резултати са чрез реализирането на процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата да бъде осигурена подкрепа за минимум един проект, насочен към възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение.

Допустими кандидати по настоящата процедура са местни поделения на вероизповеданията, регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.

Крайният срок за кандидатстване е 02.05.2023 г., 17:00 часа. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 195 580,00 лв.