СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ кани желаещите да представят проектни предложения посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“.

Основна стратегическа цел на процедурата е развитието на конкурентоспособна, иновативна, с висока добавена стойност, генерираща доходи и заетост икономика на територията на МИГ-Радомир-Земен, във връзка с повишаване конкурeнтоспособността и иновативността на малките и средни предприятия /МСП/. Целта на процедурата е да се осигури инвестиционна подкрепа за повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен, чрез подобряване на производствените процеси в МСП и инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващи продукти и услуги.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 564 640,00 лева. Максималният интензитет  на  безвъзмездната финансова помощ е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта. Първи краен срок за подаване на проектните предложения е 10.05.2019 г. 17.00 часа.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ Радомир-Земен.