СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.616 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е подобряване на качеството на живот на територията на МИГ-Радомир-Земен. Подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ-Радомир-Земен. Осигуряване на адекватни условия за живот и заетост – изграждане на съпътстваща спорна, социална, културна и техническа инфраструктура.

Чрез реализирането на процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ се очаква да бъде осигурена подкрепа за минимум 3 проекта за инвестиции в малка по мащаби инфраструктура на територията на МИГ-Радомир-Земен. Крайният търсен резултат е подобряване на условията за живот и намаляване обезлюдяването на населените места.

Допустими кандидати са:

  1. Общините  от територията на МИГ-Радомир-Земен за всички допустими дейности – Община Радомир и Община Земен;

2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

3. Читалища за дейности, свързани с културния живот.

Крайният срок за кандидатстване е 18.06.2024 г., 17:00 часа. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 538 497,16 лева.