СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.805 по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ допринася за постигане на Стратегическа цел 1. ИКОНОМИКА: Развитие на конкурентноспособна, иновативна, с
висока добавена стойност, генерираща доходи и заетост икономика на територията на
МИГРадомирЗемен от одобрената СВОМР. Конкретната цел на мярката е подкрепа за
развитие на ефективно и конкурентноспособно селско стопанство и преработка на
земеделски продукти (Специфична цел 1.3. от СВОМР). Чрез реализацията на мярката
ще се допринесе за подобряване ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли и развитие на селско стопанство с висока добавена стойност.
Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в подобряване на ефективността и конкурентоспособността земеделските стопанства, като чрез критериите за оценка е поставен акцент върху иновативни за територията производства, такива с висока добавена стойност, както и за повишаване на енергийната ефективност.

Допустими са само дейности на територията на МИГРадомирЗемен, които водят до
подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи; или

2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или

4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или

5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 29 875,25 лева. Крайният срок за кандидатстване по мярката е 03.06.2024., 17:00 часа.