СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.687 по мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните ресурси, развитие на териториална идентичност и маркетинг на база на специфичния териториален потенциал. Избраната в стратегията за ВОМР мярка съответства на идентифицираните в проучванията и анализите на територията на МИГРадомирЗемен нужди, а именно от една страна наличие на историческо и културно материално и нематериално наследство, и от друга
недостатъчно и неефективно използване на наличните природни, културни и исторически дадености и липса на ресурси за това. Чрез включването й се осигурява подкрепа за развитие на нови съвременни форми за опазване и популяризиране на местните културноисторически и природни ресурси и местната идентичност и тяхното развитие и предаване към следващите поколения; подкрепа за представяне, социализация, валоризация и дигитализация на обектите на културноисторическото и природното наследство.


Очакваните резултати са чрез реализирането на процедура за подбор на проектни
предложения по Мярка 19.5. Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на
местното наследство и идентичност се очаква да бъде осигурена подкрепа за 3
дейности/събития, насочени към развитие на нови съвременни форми за опазване и
популяризиране на местните културноисторически и природни ресурси.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:
1. Общините от територията на МИГ;

2.
Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ, включително МИГРадомирЗемен;
3. Читалища от територията на МИГ;

4. Стопански субекти от територията на МИГ, в т.ч. регистрирани ЗП или по ТЗ или
Закона за кооперациите
.

Допустими са само дейности на територията на МИГРадомирЗемен за:
1. Дейности за проучване, идентифициране и съхраняване на типични местни услуги и
продукти;

2. Съхраняване, възстановяване и поддържане на обекти с местно значение от културноисторическото наследство на района, свързани с местната памет и териториална идентичност, както и на терените около тях;

3. Маркетингови, промоционални и информационни дейности, свързани със създаването и популяризиране на местен туристически продукт, включително, но не изчерпателно:

подпомагане на провеждането на местни празници, обичаи и традиции;

създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки
исторически, етнографски и
др.;

провеждане на специални промоционални и информационни кампании за новия
туристически продукт;

4. Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване, дигитализиране и
обновяване на природното и културно наследство на терито
рията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 80 093,74 лева. Крайният срок за кандидатстване е 05.02.2024 г., 17:00 часа.