Местна инициативна група Радомир-Земен, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от стратегията за ВОМР, посредством процедура на подбор на проектиза безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП НОИР за Водено от общностите местно развитие.

Допустими преки дейности:
1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи);
2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи завключване всистемата на професионалното образование;
3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата;
4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи сев различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Допустими непреки дейности са организация и управление на проекта, към които се включват и задължителните дейности за информация и комуникация.

Общият бюджет по тази процедура е 977915,00 лв.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 25.10.2019г. до 17.00 часа.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
https://еumis2020.government.bg
http://www.migradomir.org
http://www.opnoir.bg

Източник: НСМ