Местна инициативна група Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе, обявява процедура по прием на проектни предложения по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства ”.
Подмярка 4.1.2 има за цел повишаване на  жизнеспособността и стабилността на малките стопанства на територията на МИГ, чрез:
– преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
– насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал.

Допустими дейности:

 1. Модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;
 2. Подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (като оборудване за оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
 3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 4. Намаляване на потреблението на енергия;
 5. Производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 6. Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;
 7. Постигане съответствие с ново въведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 9780,00лв.
  Началната дата за прием е 12.09.2019 година. Крайната дата е 12.10.2019г. до
  17:00 часа.
  Подробна информация и документите за кандидадстване може да намерите качени на следните интернет страници: https://eumis2020.government.bg както и на на електронната страница на МИГ Преспа- http://www.migprespa.com/

  Източник: МИГ ПРЕСПА